♯2 □・ kakoi-no-soto

♯3 虚無 kyo-mu

♯4 「ダンボール砦の女」

♯5 「おはじき」

♯6「くちる」