#2 □. kakoi-no-soto

#3 虚無 kyo-mu

#4 「ダンボール砦の女」

#5 おはじき

#6  くちる